Všeobecné obchodní podmínky poskytování reklamních služeb

společnosti LOGIN TALK s.r.o. pro kompletní služby spojené s prezentací na internetu a zprostředkování inzerce na WWW stránkách.I. Obecná ustanovení

1. Společnost LOGIN TALK s.r.o. se sídlem Brno, Vrchlického sad 4 , PSČ: 60200, IČO: 26950150, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: 48305 C, ( dále jen "Provozovatel") je mimo jiné provozovatelem internetového serveru dostupného na internetové adrese (URL) http://www.cestujzadara.cz a dalších internetových serverů jakož i jiné partnerské webové stránky, na kterých je Provozovatel oprávněn poskytovat reklamní služby.

2. Objednatel reklamní kampaně (dále jen "objednatel") je fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, přímý zákazník nebo zprostředkovatel, který využívá reklamní služby na portálech společnosti LOGIN TALK s.r.o.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky poskytování reklamních služeb ( "VOP") jsou nedílnou součástí všech smluv o poskytování reklamních služeb na Portále a podmínky zde stanovené je lze měnit pouze na základě písemné dohody mezi objednatelem a Provozovatelem.

4. Pojem Reklamní služby označuje zveřejňování reklamních prvků v mediálním prostoru na Portálech cestujzadara.cz jakož i jiné plnění související se zveřejňováním reklamních prvků vzájemně dojednané mezi Provozovatelem a objednatelem. Reklamní služby jsou v těchto VOP označováno i jako reklama nebo reklamní kampaň.

5. Reklamní prvky jsou obrazové, textové, zvukové nebo audiovizuální informace (vizuál), které přímo nebo nepřímo propagují zboží nebo službu objednatele nebo třetí strany (klienta). reklamní prvky jsou zveřejňovány v reklamních formátech. Reklamními formáty jsou i reklamní soutěž a reklamní článek (PR článek). Aktuální seznam reklamních formátů je zveřejněn v Ceníku reklamy.


II. Objednávka reklamy

1. Provozovat poskytne objednateli reklamu na základě smlouvy o poskytnutí reklamních služeb

( "Smlouva"). Smlouva je uzavřena v okamžiku prokazatelného potvrzení jejího obsahu oběma smluvními stranami. Za objednatele může smlouvu potvrdit pouze osoba oprávněná jednat jménem objednavatele, osoba, které vyplývá oprávnění jednat jménem objednavatele z pracovní náplně nebo osoba zmocněná objednatelem. V případě pochybností je Provozovatel oprávněn požadovat prokázání plné moci nebo pověření.

2. Pokud je objednatelem mediální nebo reklamní agentura, která objednává reklamní služby pro třetí stranu, Provozovatel je oprávněn požadovat od objednatele prokázání zmocnění nebo smlouvy, z kterého vyplývá oprávnění zastupovat klienta v dostatečném rozsahu.

3. Smlouva o poskytnutí reklamních služeb musí obsahovat zejména:

a) označení smluvních stran včetně adresy sídla, případnou poštovní adresu objednavatele, pokud odlišná od sídla, IČO, DIČ

b) název reklamní kampaně a klienta, pokud klientem není objednatel

c) konkretizaci reklamních formátů a jejich rozměr nebo počet zobrazení nebo zveřejnění podle toho, který z údajů je aplikovatelný pro konkrétní druh reklamního formátu

d) čas zveřejnění reklamní kampaně

e) výši slevy a agenturní provize, pokud byly dohodnuty

f) konkretizaci ostatních služeb, pokud byly sjednány

g) datum uzavření smlouvy

h) potvrzení smlouvy osobami oprávněnými jednat za smluvní stran.

4. Provozovatel na základě řádně uzavřené smlouvy rezervuje pro objednavatele mediální prostor sjednaný ve smlouvě a zveřejní v něm reklamní prvky objednavatele. Pokud objednatel a Provozovatel uzavřeli rámcovou smlouvu o poskytování reklamních služeb, jednotlivé mediální plány nebo jiné specifikace uzavřené na základě rámcové smlouvy se pro účely těchto VOP považují za smlouvu o poskytování reklamních služeb.

5. Změna smlouvy o poskytnutí reklamních služeb, pokud v těchto VOP není výslovně uvedeno jinak, je možná jen na základě písemné dohody objednatele a Provozovatele.

6. Pokud se smluvní strany předem nedohodnou jinak Provozovatel je oprávněn prodloužit termín zveřejnění reklamní kampaně až do doby, dokud nebude splněn smluvně sjednaný počet zobrazení nebo zveřejnění reklamního formátu.


III. Reklamní prvky

1. Objednatel je povinen doručit Provozovateli všechny reklamní prvky (grafické, technické i textové) na vlastní náklady nejpozději 4 pracovní dny před datem počátku reklamní kampaně, kromě reklamních prvků dodávaných automaticky (např. prostřednictvím XML feed). Nosiče, na kterých byly zaznamenané reklamní podklady, doručí Provozovatel zpět objednateli. Nosiče, které si objednatel nevyžádal ani do 2 měsíců po ukončení zveřejnění reklamních prvků, Provozovatel zlikviduje.

2. Všechny reklamní prvky musí splňovat pravidla stanovená v Technických podmínkách. Pokud je uzavřena smlouva o poskytnutí reklamních služeb, jejímž předmětem je poskytnutí reklamních formátů a nestandardních reklamních formátů, Provozovatel je oprávněn provést předchozí schválení reklamních prvků a ostatních parametrů reklamní kampaně.


IV. Práva a povinnosti Objednatele

1.Objednatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku reklamního sdělení umísťovaného na reklamní plochy Provozovatele. Objednatel je povinen průběžně kontrolovat aktuálnost uveřejněného reklamního sdělení a jeho soulad s právními předpisy České republiky. V případě, že objednatel zjistí, že reklamní sdělení porušuje jakákoli práva třetích osob, je povinen na tuto skutečnost Provozovatele neprodleně upozornit a zajistit odstranění reklamního sdělení anebo jeho uvedení do souladu s právními předpisy. 2.Objednatel dává Provozovateli současně s dodáním reklamních podkladů souhlas s šířením daného reklamního sdělení prostřednictvím Serverů v rámci celosvětové počítačové sítě internet a dále současně potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k reklamnímu sdělení, které bude umístěno na některém ze serverů Provozovatele, zejména pak, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení a/nebo k jiným reklamním prvkům a je oprávněn k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví v reklamním sdělení obsažených, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese objednatel veškeré právní následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé újmy.

3.Na vyžádání Provozovatele je objednatel povinen neprodleně průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění objednatele vykonávat majetková autorská práva k reklamnímu sdělení. Objednatel není oprávněn poskytovat třetím subjektům žádná data, která získá na základě cílené reklamy na Serverech.

4.Objednatel prohlašuje, že jeho prohlášení v tomto článku VOP jsou pravdivé a zakládají se na skutečnostech zavazuje se bez zbytečného odkladu poskytnout Provozovateli plnou součinnost při řešení nároků třetích stran a dle požadavku Provozovatele převzít komunikací s třetí stranou. V případě, že objednatel dodává Provozovateli již vyhotovené reklamní prvky na zveřejnění, neodpovídá Provozovatel za vady reklamy způsobené použitím těchto reklamních prvků.


V. Finanční podmínky a fakturace reklamy

1.Aktuální ceny reklamy jsou uvedeny v ceníku, uveřejněném Provozovatelem, které neobsahují daň z přidané hodnoty. S ohledem na objem reklamní kampaně, historii obchodního vztahu či jeho perspektivu může být dle uvážení Provozovatele učiněna sleva z ceníkových cen.

2. Provize agentuře za realizaci reklamní kampaně bude stanovena dohodou.

3. Objednatel uhradí reklamní kampaň na základě zálohové faktury vystavené Provozovatelem . Zahájení reklamní kampaně je do 2 dnů od zaplacení faktury na účet Provozovatele. Dnem zdanitelného plnění je den zahájení reklamní kampaně. Zálohové doklady (faktury) se vystavují nejdříve 10 pracovních dní před plánovaným zahájením reklamní kampaně, na případné zpoždění zahájení reklamní kampaně zapříčiněné klientem není brán zřetel. Faktura je agenturou předána nejpozději v den zdanitelného plnění.

6. Příslušná částka musí být připsána na účet Provozovatele nejpozději jeden pracovní den před zahájením reklamní kampaně. V případě, že platba nebude provedena, není Provozovatel povinnen kampaň provést.


VI. Sankční a stornovací podmínky

1. V případě, že je objednatel v prodlení s úhradou fakturované částky za objednanou reklamu, je Provozovatel oprávněn pozastavit či neprovést reklamu.

2. Objednatel má právo objednávku reklamní kampaně stornovat, a to nejpozději pět pracovních dní před dnem zahájení reklamy. V případě, že je objednaná reklamní kampaň stornována dva a méně pracovních dnů před plánovaným zahájením kampaně, bude účtován storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny objednávky .

Od ustanovení těchto podmínek je možné se odchýlit pouze na základě písemné dohody mezi Poskytovatelem a objednatelem.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek bez předchozího upozornění.Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 8.října 2015